ФОНДАЦИЈА

РУЖИЦЕ СОKИЋ

 

I Оснивач, Мирослав Лукић из Београда, ул. Крунска бр. 50, оснива Фондацију под називом:

ФОНДАЦИЈА РУЖИЦЕ СОКИЋ” (у даљем тексту: Фондација).
Седиште Фондације је у Београду, ул. Крунска бр. 50
Фондација се оснива на неодређено време.
Фондација има својство правног лица.
 

II   Фондација се оснива да би у име и на славу РУЖИЦЕ СОКИЋ, врхунске уметнице српске драме у току педесет година њене активности, а на основу њеног високог моралног и хуманитарног уверења и искључиво уметничког опредељења у животу, са жељом да највећи део њене заоставштине буде употребљен у остваривање доброчиних општекорисних циљева у области позорошне и филмске уметности, подстицањем стваралаштва и едукације даровитих уметника и студената, позоришне, филмске и друге сродне уметности.

III    Циљеви Фондације:

Подстиче и развија основна начела људске солидарности, хуманости, племенитости и осећања потребе за узајамну помоћ и добровољну сарадњу у решавању оних проблема и потреба која прате развој нарочито младих глумаца и других уметника и студената позоришне и филмске уметности;
Подстиче иницијативе физичких и правних лица на улагање личних средстава, имовине и права у постизању циљева због којих се Фондација оснива;
Прихвата и усмерава жеље свих субјеката да као донатори, легатари, задужбинари и чланови ове Фондације наменски усмеравају своја средства ка активностима која су у функцији подстицања стваралаштва и развоја уметника позоришне и филмске уметности;
Пружа могућност физичким и правним лицима, да се добровољно ангажују у активностима која су у складу са актом о оснивању Фондације;
Развија непосредну сарадњу са оснивачем, члановима Фондације и дародавцима у организовању акција за остваривање непосредних циљева Фондације;
Организује активности и ангажује оснивача и чланове да својим радом и другим активностима обезбеђују средства за реализацију циљева;

IV   Органи управљања Фондацијом су:

  1. Управни одбор, и
  2. Управитељ

Управни одбор има 6 (шест) чланова.

Председника и чланове Управног одбора у првом сазиву именује оснивач из реда стваралаца, научних, културних и других јавних личности.

Осим у првом сазиву, председника и чланове управног одбора именује и разрешава управни одбор Фондације.

Председник Управног одбора представља и заступа фондацију.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године.

Управитељ је законски заступник Фондације.

 V   Средства Фондације стичу се из следећих извора:

  1. заоставштине;
  2. ауторских и сродних права;
  3. дивиденди;
  4. добровољних прилога;
  5. поклона;
  6. донација;
  7. финансијских субвенција;
  8. и других прихода остварених на законом дозвољен начин;

VI    Ради остваривања циљева и задатака, Фондација обавља делатност осталих организација на бази учлањења - шифра 9499.
Фондација може да обавља привредне делатности које су у функцији остваривања циљева Фондације.
Фондација ће привреднe делатности обављати као споредну делатност, искључиво у вези са циљевима ради чијег остваривања је основана.

VII   Статут, као основни општи акт Фондације, као и његове измене, доноси Управни одбор. Сви други општи акти морају бити у сагласности са Статутом.

VIII   Фондацији може приступити физичко или правно лице, у својству суоснивача, уговором закљученим између Фондације  и лица које приступа Фондацији.

IX    О статусним променама, промени правне форме и престанку рада Фондације одлуку доноси Управни одбор уз писану сагласност оснивача.

Преостала имовина може се доделити једном или се расподелити на више лица из става 1. ове тачке.

 

Оснивач Фондације
________________
Мирослав Лукић


Pozivamo poštovaoce lika i dela Ružice Sokić, koji uvažavaju ciljeve FONDACIJE RUŽICE SOKIĆ, da svojim prilozima, u skladu sa mogućnostima, potpomognu njene aktivnosti. Dinarski donatorski račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd br. 265- 1610310003668-75 Devizni donatoraski račun kod Raiffeisen bank a.d. Beograd br. 35265100000140100-52